Что такое оплодотворение: Что такое оплодотворение? подскажите!!!! — Школьные Знания.com

 • 14.05.2021

Содержание

Что такое оплодотворение? подскажите!!!! — Школьные Знания.com

Позначити , що правильно , а що ні Даю 35 балів, буду все перевіряти та якщо не правильно буду удаляти відповідь

Чи впливає форма і розміри вушної раковини на якість сприйняття звуків?​

Чим відрізняється замкнена кровоносна система від незамкненої?​

Напишите сочинение на тему:меры борьбы с плесенью

Поясніть значення температурах адаптації для життєдіяльності людини​

Заповнити таблицю и зробити висновок( біологія 6 клас)​

Який тип жилкування у клена

описать 3 растения семейства розоцветных по плану помогите 1 название семейства 2 примерная численность видов растений относящихся к данному семейству … 3 распространение 4 жизненные формы растений данного семейства 5 особенности строения цветка и соцветия 6 типы плодов и семян, способы распространения 7 особенности строения вегетативных органов 8 примеры растений 9 значение в природе и жизни человека опишите плиз так что бы будто это не из статьи а писал шестиклассник

1. Пара аналогічних утворів: A) крило птаха — грудний плавець кита; Б) жало бджоли — яйцеклад їздців; B) пір’я птахів — волосся ссавців; Г) зябра риби … — зябра рака. 2. Рудиментарна проява людини: A) наявність хвоста; Б) багатососковість; B) надмірна волохатість тіла; Г) червоподібний відросток сліпої кишки. 3. Гомологічні органи — це: A) органи, що втратили своє значення; Б) проява у фенотипі окремих особин виду рис предків; B) органи, що мають різне походження і будову, але подібні за функціями; Г) органи, що мають спільне походження та будову, відрізняються функціями. 4. Приклад атавізму людини: A) багатососковість; Б) два кола кровообігу; B) залишок третьої повіки; Г) червоподібний відросток сліпої кишки. 5. Приклад ідіоадаптації: A) виникнення крил у комах; Б) виникнення хребта у хребетних; B) різна форма дзьоба птахів; Г) виникнення квітки у покритонасінних. 6. Установіть відповідність між напрямками еволюції і прикладами, що їх ілюструють.

A) ароморфоз; Б) ідіоадаптація; B) загальна дегенерація. 1. різна форма дзьоба птахів; 2. відсутність травної системи у паразитичних червив; 3. виникнення квітки у покритонасінних; 4. багатососковість у людини. 7. Установіть відповідність між класами тварин та періодами їх виникнення. A) риби; Б) земноводні; B) плазуни; Г) птахи. 1. девонський; 2. крейдяний; 3. тріасовий; 4. силурійський; 5. кам’яновугільний. 8. Визначте послідовність основних подій розвитку життя на Землі: A) вихід рослин на суходіл; Б) виникнення еукаріотів; B) виникнення багатоклітинних тварин; Г) поява покритонасінних; Д) поява людини. 9. Визначте послідовність подій у процесі еволюції рослин. A) виникнення багатоклітинних рослин; Б) поява процесу фотосинтезу; B) диференціація тканин, органів рослин; Г) панування насінних папоротей; Д) утворення квітки та плодів у квіткових рослин. 10. Установіть відповідність між науками та їх відкриттями: 1 популяція 2 ізоляція 3 дрейф генів 4 хвилі життя 5 природний добір 6 мутації 7 генофонд 8 панміксія 9 фенотип 10 спадкова мінливість А коливання чисельності як елементарний чинник еволюції Б форма мінливості, що є основою природного добору В вільне випадкове схрещування особин популяції Г елементарний еволюційний матеріал Е сукупність ознак як результат взаємодії генотипу з довкіллям Є перешкоди у вільному схрещуванні особин як чинник еволюції Ж сукупність алельних генів особин популяції З випадкові зміни частоти зустрічальності алелей Д елементарна одиниця еволюції И вибіркове виживання більш пристосованих особин

2. Вкажіть, як називається послідовність органів, які забезпечують той чи інший прояв життєдіяльності: А) організм, Б) органела, В) сполучна тканина, … Г) система органів. 3. Вкажіть тварину з незамкненою кровоносною системою: А) дощовий черв`як, Б) аскарида, В) ставковик великий, Г) акула. 4.Регенерація — це здатність організмів до: А) самостійного живлення, Б) вільного пересування, В) відповіді на подразнення, Г) відновлення пошкоджених частин тіла.

5. Вкажіть тварину з двобічною симетрією тіла: А) морська зірка, Б) морський котик, В) медуза, Г) восьминіг. ІІ. Завдання з вибором кількох правильних відповідей. 6. До органів системи дихання належать такі органи: А) бронхи, Б) серце, В) легені, Г) трахея. 7. Скелет задньої кінцівки ссавців складається з відділів: А) стегновий, Б) передпліччя, В) гомілковий, Г) стопа. 8. Розрізняють такі форми розмноження тварин: А) вегетативне, Б) просте, В) нестатеве, Г) статеве. ІІІ. Завдання на встановлення відповідності. 9. Встановіть відповідність між системою органів та функціями, які вони виконують: А) статева система, 1.захисна та рухова функція, Б) видільна система, 2. забезпечує газообмін, В) опорно-рухова система, 3. відтворення собі подібних, Г) дихальна система, 4. виведення з організму продуктів обміну. 10. Встановіть відповідність між будовою серця та назвою тварини, для якої воно характерне: А) лелека, 1. двокамерне, Б) окунь, 2. трикамерне, В) рак, 3.чотирикамерне, Г) черепаха, 11. . Встановіть відповідність між типами розвитку та назвами тварин: А) непрямий з повним перетворенням, 1 жаба. Б) непрямий з неповним перетворенням, 2 ластівка, В) прямий, 3. тарган. ІV. Завдання відкритого типу. 12. У чому подібність та відмінність кровоносної системи хребетних тварин?

§36. Оплодотворение

 

1. Что такое оплодотворение? Каково его биологическое значение? Какие этапы включает процесс оплодотворения?

Оплодотворение – это процесс слияния половых клеток (гамет), в результате которого формируется зигота. В ядре зиготы все хромосомы становятся парными: в каждой паре гомологичных хромосом одна является отцовской, другая – материнской. Следовательно, оплодотворение приводит к восстановлению диплоидного набора хромосом и объединению в зиготе наследственной информации родительских особей.

Процесс оплодотворения включает несколько этапов:

● Проникновение сперматозоида в яйцеклетку, что вызывает у яйцеклетки отслоение оболочки оплодотворения, препятствующей проникновению других сперматозоидов.

● Слияние гаплоидных ядер обеих гамет с образованием диплоидной зиготы: ядро сперматозоида увеличивается и достигает размеров ядра яйцеклетки, затем ядра сближаются и сливаются, в результате образуется зигота.

● Активация зиготы к дальнейшему развитию.

 

2. Для каких животных характерно наружное оплодотворение? Внутреннее? В чём заключается преимущество внутреннего оплодотворения перед наружным?

Наружное оплодотворение характерно для большинства организмов, постоянно обитающих (или только размножающихся) в водной среде – костных рыб, амфибий, многих водных беспозвоночных. Внутреннее оплодотворение характерно прежде всего для обитателей суши – многих беспозвоночных (например, круглых червей, пауков, насекомых) и всех наземных позвоночных (рептилий, птиц, млекопитающих). Этот тип оплодотворения наблюдается и у некоторых водных животных, например, у хрящевых рыб и головоногих моллюсков.

При наружном оплодотворении половые клетки выводятся в воду (т.е. во внешнюю среду), где и происходит их слияние. Значительная часть гамет погибает от неблагоприятных условий среды, поэтому животным с наружным типом оплодотворения необходимо продуцировать большое количество половых клеток. Внутреннее оплодотворение происходит в материнском организме, для этого сперматозоиды вводятся в половые пути самки. Вероятность встречи мужских и женских гамет гораздо выше, чем при наружном оплодотворении, поэтому у животных со внутренним оплодотворением формируется меньшее количество половых клеток.

 

3. Как происходит оплодотворение у цветковых растений? Почему оно называется двойным?

У цветковых растений оплодотворению предшествует опыление – перенос пыльцевых зёрен с тычинок на рыльце пестика. Пыльцевое зерно вскоре начинает прорастать, образуя пыльцевую трубку, которая достигает семязачатка (семяпочки).

Внутри каждого семязачатка содержится зародышевый мешок, содержащий семь клеток – гаплоидную яйцеклетку, диплоидную центральную клетку, а также пять вспомогательных гаплоидных клеток. При входе в зародышевый мешок конец пыльцевой трубки лопается, и из неё изливается внутреннее содержимое с двумя мужскими гаметами – спермиями.

Один из спермиев сливается с яйцеклеткой, образуя зиготу, а другой – с центральной клеткой зародышевого мешка. Таким образом, почти одновременно осуществляются два слияния половых клеток, из-за чего оплодотворение у цветковых растений называется двойным.

В дальнейшем из зиготы развивается зародыш семени, имеющий диплоидный набор хромосом, а из оплодотворённой центральной клетки – эндосперм, клетки которого имеют триплоидный набор хромосом. В эндосперме откладываются питательные вещества, необходимые зародышу. После оплодотворения каждый семязачаток превращается в семя, а в результате разрастания завязи формируется плод.

Процесс двойного оплодотворения у покрытосеменных растений был открыт русским учёным С. Г. Навашиным в 1898 г. В результате двойного оплодотворения происходит формирование не только зародыша, но и питательной ткани (эндосперма), что ускоряет весь процесс развития семени.

 

4. Чем диплоидный партеногенез отличается от гаплоидного?

Партеногенез характеризуется развитием новых организмов из неоплодотворённых яйцеклеток. При гаплоидном партеногенезе организм развивается из обычной гаплоидной яйцеклетки. Такая форма партеногенеза наблюдается у пчёл, паразитических ос, муравьёв. При диплоидном партеногенезе у самок формируются «нестандартные» диплоидные яйцеклетки, из которых без оплодотворения развивается диплоидное потомство. Диплоидный партеногенез происходит, например, у тлей, дафний, некоторых ящериц.

 

5. В чём заключаются преимущества и недостатки партеногенеза перед обычными формами полового размножения?

Важное преимущество партеногенеза – отсутствие необходимости в поиске партнёра. Это помогает поддерживать численность популяции в условиях, когда затруднена встреча особей разного пола, либо в условиях интенсивного истребления организмов (например, тлей – хищными насекомыми, дафний – рыбами).

У ряда насекомых, например пчёл, способность к размножению как путём гаплоидного партеногенеза, так и с оплодотворением, лежит в основе формирования различных каст организмов. Такой механизм размножения позволяет регулировать численность потомков мужского и женского пола.

Главный недостаток партеногенеза – низкое генетическое разнообразие дочерних особей, что ограничивает возможности их адаптации к условиям окружающей среды.

 

6. Назовите отличительные особенности, а также преимущества и недостатки бесполого и полового размножения.

Отличительные особенности бесполого размножения:

● Происходит без участия гамет.

● Во всех случаях участвует только один родительский организм.

Отличительные особенности полового размножения:

● Происходит с участием гамет.

● В большинстве случаев участвуют две родительские особи (исключения – самооплодотворение у некоторых гермафродитных видов и партеногенез).

Основные преимущества бесполого размножения:

● Нет необходимости в поиске партнёра, практически любая особь может оставить потомство.

● «Удачные» сочетания генов и признаков передаются следующему поколению. Эта особенность широко используется человеком, например, для получения однородного потомства культурных растений (потомки сохраняют все сортовые качества).

Основное преимущество полового размножения:

● Генетическое разнообразие потомства, что повышает возможность организмов приспосабливаться к меняющимся условиям окружающей среды и имеет первостепенное значение в эволюции живой природы.

Основные недостатки бесполого размножения:

● В большинстве случаев (кроме способа, при котором формированию спор предшествует мейоз) потомство генетически идентично родителю, что снижает адаптивные возможности организмов.

● Все «неудачные» сочетания родительских генов и признаков (в ряде случаев – и вредные мутации) передаются следующему поколению.

Основные недостатки полового размножения:

● Потомство может оставить не каждая особь, необходимы определённые условия для встречи партнеров, образования родительских пар, выведения потомства.

● У отдельных особей могут возникать «неудачные» (неподходящие для данных условий среды) сочетания родительских генов и признаков, проявляться вредные мутации, возникшие в половых клетках родителей (например, синдром Дауна у человека).

 

7*. Тли производят за лето несколько партеногенетических поколений, состоящих только из бескрылых самок. При перенаселении или других неблагоприятных обстоятельствах самки начинают откладывать яйца, из которых развиваются крылатые особи обоих полов. Какое это имеет биологическое значение?

Появление разнополого потомства обусловливает высокое генетическое разнообразие особей следующего поколения (по сравнению с предшествующими партеногенетическими поколениями), что повышает адаптивные возможности организмов. Наличие крыльев способствует расселению особей в новые местообитания. Всё это увеличивает шансы на выживание.

* Задания, отмеченные звёздочкой, предполагают выдвижение учащимися различных гипотез. Поэтому при выставлении отметки учителю следует ориентироваться не только на ответ, приведённый здесь, а принимать во внимание каждую гипотезу, оценивая биологическое мышление учащихся, логику их рассуждений, оригинальность идей и т. д. После этого целесообразно ознакомить учащихся с приведённым ответом.

Дашков М.Л.

Сайт: dashkov.by

Вернуться к оглавлению

 

< Предыдущая   Следующая >

Оплодотворение (№2) | Биология. Реферат, доклад, сообщение, краткое содержание, конспект, сочинение, ГДЗ, тест, книга

Вопрос 1. Что такое оплодотворение?

Оплодотворение — это процесс слияния сперматозоида и яйцеклетки, сопровождаю­щийся объединением их генетического мате­риала. В результате образуется зигота — дип­лоидная клетка, из которой развивается но­вый организм, генетически отличающийся от родителей. Оплодотворение, как правило, бы­вает перекрестным — в случае, если сливают­ся гаметы разных организмов-родителей. Го­раздо реже встречается самооплодотворение (самоопыление) — слияние гамет одного орга­низма. Оно возможно, например, при отсутст­вии половых партнеров (паразитические лен­точные черви). В случае растений самоопыле­ние широко используется в селекции для сохранения полезных свойств сорта.

Вопрос 2. Какие типы оплодотворения вы знаете?

Существует два основных типа оплодотво­рения.

Наружное оплодотворение — половые клетки сливаются вне организма самки. Такой тип оплодотворения существует у многих рыб, земноводных, моллюсков и некоторых червей. При наружном оплодотворении организмы об­разуют большое количество как женских, так и мужских половых клеток (например, луна- рыба выметывает до 30 млн икринок).

Внутреннее оплодотворение — встреча и слияние гамет — происходит в половых пу­тях самки. В этом случае вероятность оплодот­ворения и выживания зиготы намного выше, поэтому половых клеток (особенно яйцекле­ток) образуется гораздо меньше. Внутреннее оплодотворение присуще многим водным орга­низмам, а на суше оно становится единствен­ным надежным способом обеспечить слияние гамет. При внутреннем оплодотворении зигота получает возможность развиваться, оставаясь в теле матери.

Вопрос 3. В чем заключается процесс двойного оплодотворения?

Двойное оплодотворение характерно для цветковых растений. В их завязи образуется зародышевый мешок с восемью гаплоидными ядрами. Два из них сливаются, образуя дипло­идную клетку; одно, отделяясь, превращается в яйцеклетку; остальные пять являются вспо­могательными.

Когда пыльца попадает на рыльце пести­ка, гаплоидная клетка пыльцевого зерна де­лится, образуя два неподвижных спермия и особую, так называемую вегетативную клетку. Вегетативная клетка, прорастая, формирует пыльцевую трубку, переносящую спермии к завязи.

Попадая в завязь, один из спермиев слива­ется с яйцеклеткой, образуя диплоидную зиготу, из которой в дальнейшем развивается заро­дыш семени. Второй спермий сливается с дип­лоидной клеткой завязи, образуя триплоидную клетку, из которой затем формируется питательная ткань семени (эндосперм).

Вопрос 4. Каково значение искусственного оп­лодотворения в растениеводстве и животноводстве? Материал с сайта //iEssay.ru

Применяя искусственное оплодотворение в растениеводстве, можно осуществлять оп­ределенное, заранее запланированное скрещи­вание, получать сорта растений с необходимы­ми свойствами. Кроме того, можно поддержи­вать свойства сорта, производя самоопыление.

В животноводстве искусственное опло­дотворение позволяет получить многочислен­ное потомство от одного производителя, т. е. за короткое время вырастить большое ко­личество животных с нужными признаками. Современные технологии позволяют длитель­но сохранять гаметы перспективных особей и перевозить их на большие расстояния, что также расширяет возможности животноводов и селекционеров.

На этой странице материал по темам:
 • курсовая работа двойное оплодотворение
 • оплодотворение воробья
 • типы оплодотворения
 • наружное оплодотворение это
 • оплодотворение харсктеристика

Что такое ЭКО? | Элегра

В последнее время все больше и больше обсуждается тема экстракорпорального оплодотворения. Что же это такое? Для кого-то это последняя надежда обзавестись долгожданным потомством, а кто-то, считает, что и в медицине бывает мода, хочет забеременеть с использованием новейших технологий.

Представляем мнение специалистов Медицинского центра «Элегра» по лечению бесплодия в Нижнем Новгороде.  

Что такое экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО)?

ЭКО, или экстракорпоральное оплодотворение, — это оплодотворение яйцеклетки в условиях in vitro (в пробирке) с последующим культивированием (выращиванием) и трансплантацией (переносом) эмбриона в матку.

Рождение в 1978 году англичанки Луизы Браун, зачатой с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), стало огромным прорывом в лечения бесплодия. Технология экстракорпорального оплодотворения коренным образом изменила возможности лечения бесплодных пар и привела к появлению различных вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ). На сегодняшний день в мире родилось более двух миллионов детей, зачатых методом экстракорпорального оплодотворения.

Каковы показания к экстракорпоральному оплодотворению?

ЭКО применяется при абсолютном женском  бесплодии (при отсутствии или полной непроходимости обеих маточных труб), при мужском бесплодии, при бесплодии неясной причины, а также при неэффективном консервативном или оперативном лечении других форм бесплодия. Поэтому врачи считают, что продолжать лечение бесплодия другими методами более 1,5–2 лет, если очевидна их неэффективность, нельзя. Чем раньше пара обратится в клинику экстракорпорального оплодотворения, тем выше у нее шансы на успех.

Еще одним показанием к экстракорпоральному оплодотворению являются наследственные заболевания, например, муковисцидоз, гемофилия, когда будущие родители и врачи хотят оградить детей от этих болезней. В этих случаях используют донорский материал (яйцеклетки или сперматозоиды).

Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) в Нижнем Новгороде

Медицинский центр «Элегра» занимается проведением процедуры ЭКО и лечением бесплодия в Нижнем Новгороде с 2000 года. Мы первыми в Нижнем Новгороде применили на практике метод ЭКО и  18-летний опыт работы клиники подтверждает профессионализм наших врачей в вопросах лечения бесплодия. У Вас есть  возможность в рамках одного учреждения всесторонне и квалифицированно выявить причины бесплодия от первичного приёма до пункции фолликула, если необходимо генетического анализа эмбриона, а затем подсадки эмбриона.

В Медицинском центре «Элегра» ведут приём — гинеколог, уролог, андролог, генетик, эндокринолог, маммолог, терапевт и др. специалисты высокого класса, обладающие большим клинически опытом по лечению бесплодия. Организована своя лабораторная служба, где возможно провести исследование от анализа мочи или крови до сложного молекулярно-генетического исследования, свое отделение УЗ диагностики с аппаратами экспертного класса. Наличие операционного блока и эндоскопического оборудования ведущих мировых производителей даёт возможность семье удешевить стоимость обследования и подготовки к программе ЭКО. 

Для записи к нашим репродуктологам на БЕСПЛАТНЫЙ приём необходимо позвонить по телефону 280-84-78 или оставить заявку на нашем сайте elegra.ru

 

 

Оплодотворение

Определение 1

Оплодотворение – процесс, обусловливающий слияния мужской и женской половых клеток.

При слиянии данных гамет образуется зигота. От зиготы непосредственно развивается новый организм. Оплодотворение обязательно происходит за счет полового размножения. Так же несет наследственную информацию, и передает признаки от родителей к потомкам.

Оплодотворение у растений

Оплодотворение осуществляется, как правило, после опыления. У каждого растения оплодотворение осуществляется по-разному, чаще через пару недель, а иногда через год.

Во время опыления пыльца находится на рыльце.

Для оплодотворения, непосредственно, требуется чтобы, пыльца была созревшей и жизнестойкой, и зародышевый смешок был сформирован. развивается и растет пыльцевая трубка в направлении завязи, через рыльце и столбика. В завязи пыльцевая трубка проникает в семенной зачаток и достигает зародышевого мешка. Пыльцевая трубка, достигнув яйцеклетки, разрывается, и из нее выходят два спермия, а вегетативная клетка разрушается. Один спермий сливается с яйцеклеткой, другой с диплоидным ядром. В первом случае растет зародыш нового организма, во втором образуется триплоидная клетка, для формирования эндосперма. Таким образом, осуществляется двойное оплодотворение. Зародыш вмести с эндоспермом, зарождают семя, скрытое под кожурой. После оплодотворения завязь формирует плод.

default/handbook/article/relatedWorks.twig

Оплодотворение и образование гаметангиев, в общем, называется половым процессом. При половом процессе в цикле развития растения наблюдается мейоз. Мейоз – смена ядерных фаз.

У бактерий, сине-зеленных водорослей и некоторых грибов половой процесс отсутствуют. Начиная с низших растений, наблюдаются самые разнообразные типы полового процесса. Половой процесс у некоторых зеленых водорослей осуществляется без образования половых гамет. Для образования новых особей себе подобных идет слияние двух одноклеточных водорослей.

Классификация и характеристика типов полового процесса

Различают следующие типы полового процесса оплодотворения у растений:

 1. Изогамия
 2. Гетерогамия
 3. Оогамия
 4. Зигогамия
 5. Плазмогамия
 6. Кариогамия
 7. Соматогамия

Определение 2

Изогамия – процесс слияния гамет имеющие одинаковые по форме и размеров жгутики.

Пример 1

Например, одноклеточная водоросль хламидомонада превращается в процессе полового созревания, в гаметангий, образуя гаметы. У многоклеточных водорослей, например, ульва, улотрикс, в гаметангии превращаются некоторые их клетки, а не целый организм

Определение 3

Гетерогамия – процесс слияние гамет имеющих жгутики различной величины.

Определение 4

Оогамия – слияние большой женской безжгутиковой гаметы с маленькой жгутиковой, реже безжгутиковой гаметы.

Данный процесс характерен для многих зеленых, диатомовых и бурых водорослей и всех красных, и для некоторых низших грибов.

Определение 5

Зигогамия – тип гаметангиогамии при котором сливаются многоядерные гаметангии, образуя мицеллы, а также происходит попарно слияние ядер.

Определение 6

Плазмогамия – этап полового процесса при котором многоядерный протопласт мужской гаметы переливается в базальную клетку женской гаметы. Ядра попарно сближаясь, образуют дикарионы.

Определение 7

Кариогамия – процесс, при котором ядра дикарионов делятся одновременно, и идет полное слияние ядер.

Определение 8

Соматогамия – процесс не образующий ни гамет, ни гаметангиев. Характерен этот процесс для базидиальных грибов.

Процесс оплодотворения у животных и человека

Тип процесса оплодотворения у животных и человека называется сингамией.

Определение 9

Сингамия – слияния гамет разного пола, сперматозоида и яйцеклетки.

Значение оплодотворения заключается в контакте спермия с яйцом, и дальнейшего их развития. Значение процесса оплодотворения так же характеризуется слиянием гаплоидных ядер спермия и яйца, направленного на образования диплоидного синкариона. Синкарион объединяет отцовские и материнские наследственные факторы. Главное в оплодотворение во время мейоза – это уменьшение числа хромосом вдвое.

Определение 10

Наружное осеменении, при котором в яйцо проникает один спермий, называется физиологическая моноспермия. При внутреннем осеменении, кроме одного спермия, может проникать несколько спермиев. Такой процесс называется физиологическая полиспермия.

Экстракорпоральное оплодотворение

Экстракорпоральное оплодотворение

Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) – это соединение яйцеклетки и сперматозоида в пробирке, в лабораторных условиях, с целью получения оплодотворенных эмбрионов, которые переносятся в матку женщины для наступления беременности.

expand_more

Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО)

Экстракорпоральное оплодотворение (сокр. ЭКО́) — это объединение яйцеклетки и сперматозоида в лаборатории с целью получения оплодотворенных эмбрионов и их дальнейшего переноса в матку женщины. В клиниках репродуктивной медицины IVI оплодотворение яйцеклеток проводится как с использованием традиционного метода ЭКО, так и с помощью интрацитоплазматической инъекции сперматозоида (ИКСИ).

В каких случаях это показано?

СПЕРМА СУПРУЖЕСКОЙ ПАРЫ

Экстракорпоральное оплодотворение с использованием спермы супружеской пары применяется:


 • Если оказались безуспешными более простые методы лечения, такие как искусственная инсеминация.
 • В случае отсутствия либо патологий маточных труб, делающих невозможным зачатие естественным путем или посредством искусственной инсеминации.
 • Если у женщины диагностирована тяжелая форма эндометриоза, что может привести к соответствующим патологическим процессам в трубах и ухудшению качества яйцеклеток.
 • В случаях если для оплодотворения может быть получено ограниченное количество яйцеклеток.
 • В случаях тяжелого мужского фактора.
ДОНОРСКАЯ СПЕРМА

Экстракорпоральное оплодотворение с использованием спермы донора применяется в случае:


 • Тяжелого мужского фактора (при плохом качестве спермы).
 • Неудачных попыток оплодотворения спермой супружеской пары.
 • Плохого качества эмбриона или если имели место несколько неудачных имплантаций, основной причиной которых предположительно является мужской фактор.
 • Если партнер является носителем генетического заболевания, которое не может быть диагностировано на уровне эмбриона.
 • Если женщина не имеет партнера-мужчину
РЕЗУЛЬТАТЫ

В 90 % случаев проведение процедур пациентам в клиниках вспомогательной репродукции IVI завершается наступлением беременности.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Более 97 % наших пациентов рекомендуют нас! Клиника IVI предлагает персональные программы лечения и сопровождения пациента на всех этапах лечения.

ТЕХНОЛОГИИ

Клиника IVI является лидером в области новейших вспомогательных репродуктивных технологий , что позволяет нам достигать наилучших результатов.

СООТНОШЕНИЕ ЦЕНА / КАЧЕСТВО

Наши цены не являются самыми высокими. Однако при этом мы предлагаем наибольшее количество вариантов процедур, что позволяет достичь наилучших результатов

ПРОЦЕДУРА

В наших клиниках вспомогательной репродукции мы предлагаем персональную программу диагностики с целью выбора оптимального варианта проведения процедур в случае каждой конкретной проблемы бесплодия.

Стимуляция яичников

Стимуляция яичников, применяемая при ЭКО, заключается в ежедневном введении инъекций. Цель этой процедуры состоит в том, чтобы яичники, в норме производящие за один цикл одну яйцеклетку, произвели несколько яйцеклеток, что позволит получить большее количество эмбрионов.

Процедура осуществляется в клиниках вспомогательной репродукции IVI и длится 10–20 дней, в зависимости от применяемого протокола и реакции яичников на стимуляцию, которая индивидуальна в каждом конкретном случае. В ходе лечения проводится серия обследований методом УЗИ (3–4 сеанса) и определяется уровень эстрадиола в крови с тем, чтобы убедиться, что рост и развитие фолликулов соответствует норме.

Пункция и лабораторное исследование

После того как с помощью УЗИ было установлено, что фолликулы достигли требуемого размера, а также сформировалось достаточное количество яйцеклеток, проводится процедура пункции фолликулов. Примерно за 36 часов перед этим пациентке вводится инъекция хорионического гонадотропина, который стимулирует созревание яйцеклеток тем же образом, как это происходит при естественном цикле.

Пункция фолликулов проводится в операционном зале под наркозом, чтобы пациентка не испытывала во время процедуры никаких болезненных ощущений. Длительность процедуры — примерно 15 минут.

Оплодотворение яйцеклеток

После того как были получены яйцеклетки (в результате пункции фолликулов) и сперматозоиды (из образца спермы, предоставляемого партнером), проводится оплодотворение яйцеклеток.

Эта процедура может проводиться посредством традиционного метода ЭКО, который состоит в помещении яйцеклетки и сперматозоидов в культуральную жидкость. Также она может осуществляться посредством метода ИКСИ, который заключается во введении живого сперматозоида в яйцеклетку с помощью специальной пипетки.

Выращивание эмбриона в лаборатории

Эмбрионы, получаемые в результате оплодотворения яйцеклеток, ежедневно тщательно наблюдаются в лаборатории. В процессе наблюдения они классифицируются согласно своим морфологическим характеристикам и способности к делению. Некоторые эмбрионы могут остановиться в своем развитии. Такие эмбрионы исключаются из образца как нежизнеспособные.

Перенос эмбрионов

Процедура переноса заключается во введении в полость матки женщины лучших эмбрионов с помощью специального мягкого катетера. Процедура проводится в операционном зале, хотя в этом случае наркоз не требуется, поскольку процедура является быстрой и безболезненной.

Витрификация оставшихся эмбрионов

После переноса эмбрионов в матку оставшиеся эмбрионы хорошего качества подвергаются витрификации с целью возможного использования эмбрионов в будущем, без необходимости новой стимуляции яичников.

Вернуться к началуarrow_drop_up

«Что такое ЭКО?»

«ЧТО ТАКОЕ ЭКО?»  Задать этот вопрос врачу гинекологу это все равно, что спросить специалиста, например астронома «что такое космос?» или инженера-строителя «как построить дом?». Ответы на эти вопросы зависят от того,  с какой целью Вы задаете этот вопрос. Если Вас просто в познавательном плане интересуют современные достижения науки – это один ответ. Если ответ Вам нужен для принятия какого-либо решения и планирования Ваших действий, то в этом случае не обойтись без знания подробностей. А это уже совсем другой уровень и объем ответа. Эта статья дает общую информацию на вопрос «что такое ЭКО?».

Итак, что такое ЭКО? ЭКО это абривиатура, которая расшифровывается как «Экстра Корпоральное Оплодотворение», т.е. оплодотворение вне женского организма.

Это один из способов лечения бесплодия, как женского, так и мужского. Причем ЭКО относится к  методам «тяжелой артиллерии» в лечении бесплодия. Почему? Потому, что по сравнению с другими способами лечения, ЭКО наиболее сложный и материально затратный метод. Очень многих женщин, стремящихся иметь ребенка, это не останавливает. Они сразу начинают настаивать на проведении процедуры ЭКО, не имея для этого никаких медицинских показаний. Тогда приходиться говорить, что сложность ЭКО, в том числе, заключается в серьезности и более высокой частоте возможных осложнений, по сравнению с другими способами лечения бесплодия. А подвергать свое здоровье риску целесообразно, когда риск этот оправдан, когда других путей нет. В медицине, как и во всем другом, важно соблюдать принцип «от простого к сложному».

Кому показано ЭКО? Идти в этот «дальний путь» под названием ЭКО целесообразно тем супружеским парам у кого:

— медицинская ситуация указывает на то, что использование других методов лечения бесплодия (не ЭКО), бессмысленно или

— другие, более простые методы лечения, бесплодия не привели к желаемому результату.

Из чего состоит процедура ЭКО?

1. Стимуляции яичников. Женщина делает себе уколы гормональных медикаментов, которые приводят к созреванию в ее яичниках одновременно нескольких яйцеклеток. В естественном нестимулированном цикле, у женщины происходит созревание только одной-двух яйцеклеток. При стимуляции в ЭКО, в яичниках может созреть 10 и более яйцеклеток. Это позволяет оплодотворить сразу несколько яйцеклеток и получить несколько эмбрионов. Доза и режим использования гормональных  средств, ответ яичников на вводимые лекарства тщательно контролируются гинекологом при помощи повторных ультразвуковых исследований. По необходимости назначаются  лабораторные тесты.

2. Забор созревших до определенного уровня яйцеклеток из яичников. Это мини-операция, которая проводиться под внутривенным наркозом, т.е. женщина во время этой манипуляции спит, ее сознание отключено. Под контролем трансвагинального ультразвука, гинеколог через влагалище в брюшную полость и затем в яичник вводит иглу. Игла попадает в фолликулы – кистозные структуры с жидкостью, в которых и содержатся яйцеклетки. Жидкость фолликулов вместе с содержащимися в ней яйцеклетками всасывается через иглу наружу в пробирки. Гинеколог сначала пунктирует фолликулы одного яичника, затем другого. Вся процедура длится 20-30 минут.

3. Подготовка спермы. В день забора яйцеклеток из яичника мужчина сдает сперму. Если это по разным причинам невозможно, то производят разморозку ранее замороженной спермы.

4. Эмбриологическая часть.

А. Культивирование яйцеклеток. Пробирки с фолликулярной жидкостью тут же передаются в эмбриологическую лабораторию. Там эмбриологи выделяют яйцеклетки из фолликулярной жидкости, оценивают их качество и подготавливают к оплодотворению.

Б. Оплодотворение. В тот же день, т.е. в день забора яйцеклеток, их оплодотворяют сперматозоидами. К каждой полученной яйцеклетке добавляют порцию сперматозоидов. Это первый способ оплодотворения. Второй — это когда внутрь яйцеклетки при помощи микрошприца вводят один сперматозоид. Этот способ называется ИКСИ. Обработанные одним из этих способов яйцеклетки оставляют на сутки в специальном инкубаторе. На следующий день клетки оценивают на предмет наличия или отсутствия состоявшегося оплодотворения. Часть яйцеклеток может оплодотвориться, а часть нет.

В. Культивирование эмбрионов. Те, яйцеклетки, которые оплодотворились,  культивируются в специальной среде в инкубаторе дополнительные два или более дней.

5. Перенос эмбрионов. Эмбрионы переносятся в полость матки на третий или пятый день своего развития. Эмбрионы помещаются в тонкий длинный катетер со специальной средой. Катетер вводится через шейку в полость матки, и эмбрионы помещаются в область дна  (верхней части) матки. Обычно женщинам моложе 38 лет переносят 2 эмбриона, старше 38 лет – 3 эмбриона. Процедура переноса эмбрионов не требует обезболивания. Оставшиеся эмбрионы могут быть заморожены и сохранены для дальнейшего использования данной супружеской парой. Они так же могут быть переданы (естественно с согласия супружеской пары) другой паре для подсадки. Это, так называемое, анонимное донорство эмбрионов.

На этом собственно и заканчивается сама процедура ЭКО. Через 12-14 дней после переноса делается тест на беременность и уже по его результату можно судить насколько удачна была эта попытка ЭКО.

Эффективность ЭКО в лечение бесплодия. Эффективность ЭКО в первую напрямую зависит от возраста женщины. Чем моложе женщина, тем лучше результат, т.е. выше шанс наступления беременности в программе ЭКО.

Частота наступления беременности в естественном цикле у здоровой супружеской пары составляет примерно 25%.

В среднем частота наступления беременности после одной процедуры переноса эмбрионов в одном цикле ЭКО составляет 34%. Т.е, если трем женщинам был сделан перенос эмбрионов, беременность наступит только у одной.

Частота родов на один цикл ЭКО  в среднем составляет 27%. Частота родов меньше, чем частота наступления беременности. Это происходит потому, что часть наступивших беременностей в программе ЭКО заканчивается самопроизвольными выкидышами. Однако, частота самопроизвольных выкидышей у женщин после ЭКО не выше, чем у тех, кто забеременел самостоятельно.

Оплодотворение — определение, типы и процесс

Определение оплодотворения

Оплодотворение — это процесс, при котором мужские и женские гамет сливаются вместе, инициируя развитие нового организма.

Мужская гамета, или «сперма» , и женская гамета, «яйцо» или «яйцеклетка» являются специализированными половыми клетками, которые сливаются вместе, чтобы начать формирование зиготы в процессе, называемом . половое размножение .

Типы оплодотворения

Оплодотворение животных

Процесс оплодотворения у животных может происходить как внутренне, так и внешне, разница в значительной степени определяется методом рождения . Животные, которые используют живородящих и яйцекладущих репродукций (эмбрионы развиваются внутри тела животного) и яйцекладущих животных, откладывающих яйца с твердой скорлупой, используют внутреннего оплодотворения .

Внутреннее оплодотворение включает соединение сперматозоидов и яйцеклеток в организме родителя (обычно женского пола).Чтобы произошло внутреннее оплодотворение, мужчина должен имплантировать свою сперму в женские половые пути. Имплантация может быть достигнута либо путем: совокупления, при котором перенос спермы выполняется путем введения полового члена или другого интромитентного органа мужчины и эякуляции во влагалище или клоаки : или путем клоакального поцелуя , в котором две птицы сжимают свои клоаки вместе, и происходит передача спермы. Некоторые животные, такие как моллюски, паукообразные, саламандры и некоторые насекомые, переносят сперматофор , связку или капсулу, содержащую сперму, которая хранится в клоаке до тех пор, пока не произойдет откладка яиц .

Животные, являющиеся яйцекладущими, но производящие недостающие яйца или имеющие тонкие яйца оболочки , воспроизводятся путем внешнего оплодотворения . Внешнее оплодотворение — это репродуктивная стратегия, включающая соединение гамет вне тела, либо в случае нереста , когда гаметы обоих полов быстро высвобождаются в водную среду, либо может происходить, когда яйца откладываются самкой на субстрат. , и впоследствии оплодотворяются самцом.Внешнее оплодотворение имеет определенные преимущества, такие как снижение вероятности заражения венерическими заболеваниями, защита от агрессивного поведения между организмами и увеличение генетической вариации в популяции.

Оплодотворение растений

Оплодотворение растений происходит после опыления и прорастания . Опыление происходит путем переноса пыльцы — мужских микрогамет семенных растений, производящих сперматозоидов — от одного растения к стигме (женскому репродуктивному органу) другого.Пыльцевые зерна впитывают воду, и происходит прорастание .

Из проросших пыльцевых зерен прорастает пыльцевая трубка , которая прорастает и проникает в семяпочку (структуру яйца растения) через пору, называемую микропилом . Затем сперма передается через пыльцевую трубку из пыльцы.

У цветковых растений происходит вторичное оплодотворение. От каждого пыльцевого зерна передаются два сперматозоида, один из которых оплодотворяет яйцеклетку с образованием диплоидной зиготы .Ядро второй сперматозоидной клетки сливается с двумя гаплоидными ядрами , содержащимися во второй женской гамете, называемой центральной клеткой . Это второе оплодотворение формирует триплоидную клетку , которая впоследствии набухает и развивает плодовое тело.

Самооплодотворение

Процесс оплодотворения, который включает перекрестное оплодотворение гамет двух разных особей, мужского и женского пола, называется аллогамией . Автогамия , также известная как самооплодотворение , происходит, когда две гаметы из одного индивидуального слияния; это происходит у гермафродитов , таких как плоские черви и некоторые растения.

Процесс оплодотворения

Существует три этапа оплодотворения, которые гарантируют, что соответствующая яйцеклетка и сперматозоид могут найти друг друга, и гарантировать, что только один сперматозоид попадает в яйцеклетку: хемотаксис, активация сперматозоидов / акросомальная реакция и адгезия сперматозоидов / яйцеклеток.

Овуляция должна произойти до оплодотворения; у людей овуляция происходит один раз в месяц во время менструального цикла . Этот цикл высвобождает яйцеклетку из яичников , и начинается первая стадия оплодотворения. У других животных овуляция может происходить циклами разной продолжительности или запускаться половым актом.

У млекопитающих после эякуляции сперматозоид определяет местонахождение ооцита (незрелая яйцеклетка) посредством изменений температуры и химических градиентов. Хемотаксис сперматозоидов , тип взаимодействия, при котором сперматозоиды направляются в ооцит к гормону прогестерон , который секретируется ооцитом, и термотаксис сперматозоидов , который включает реакцию на изменения температуры, гарантируют, что сперматозоиды способны определять местонахождение ооцита (обычно в ампуле маточной трубы .Пока сперматозоид находится в репродуктивном тракте, он подвергается капситации , что увеличивает его способность к движению и дестабилизирует мембрану, подготавливая ее к акросомной реакции .

Как только сперматозоид обнаруживает ооцит, он связывается с блестящей оболочкой , которая представляет собой толстый слой желеобразной внеклеточной матрицы, состоящей из гликопротеинов , окружающей яйцеклетку. Специализированная молекула на поверхности сперматозоидов связывается с гликопротеином ZP3 в пеллюцидной зоне , запуская акросомную реакцию .Акросомная реакция высвобождает гиалуронидазу , которая расщепляет гиалуроновую кислоту вокруг ооцита, позволяя сперматозоидам проходить через них.

После успешной имплантации сперматозоидов кортикальных гранул внутри ооцита сливаются с плазматической мембраной клетки и выталкиваются в блестящую зону , в результате чего поверхность становится твердой и непроницаемой. Этот процесс называется корковой реакцией и отвечает за то, чтобы только одна сперматозоид могла проникнуть в яйцеклетку и оплодотворить ее.

После того, как сперма успешно проникла в ооцит, внешнее покрытие и хвост спермы распадаются. Ооцит подвергается мейозу с образованием гаплоидной яйцеклетки . Две гаплоидные клетки, каждая из которых содержит 23 хромосом , подвергаются слиянию своего генетического материала, в конечном итоге создавая диплоидную клетку , содержащую 46 хромосом , называемую зиготой . Затем зигота начинает митоз , повторное деление клеток, необходимое для роста организма, образуя бластоцисту , которая имплантируется в стенку матки , начиная беременность.

Симптомы оплодотворения

У людей беременность можно определить в течение нескольких дней после оплодотворения. Самый очевидный признак ранней беременности у человека — это задержка менструации. Кровотечение и спазмы могут возникнуть в результате процесса имплантации, а базальная температура тела , которая незначительно повышается при овуляции, остается повышенной. Когда организм начинает готовиться к отцовству, грудь начинает расти, становясь нежной; изменения в диетических предпочтениях могут произойти как механизм получения правильных питательных веществ, а быстрые гормональные изменения могут привести к болезни, усталости и изменению настроения.

 • Овуляция — Процесс, при котором яйцеклетка выходит из яичников самки.
 • Половой акт — Сексуальный контакт между двумя людьми, который включает проникновение и обычно приводит к передаче мужских гамет в женское тело.
 • Гаметы — особые клетки, содержащие 23 хромосомы, которые производятся только для репродуктивных целей.
 • Опыление — Перенос пыльцы (гамет мужских растений) с одного растения на рыльце (женский репродуктивный орган) другого растения.

Викторина

1. Сколько хромосом содержит женская гамета?
A. 32
B. 23
C. 13
D. 3

Ответ на вопрос № 1

B правильный. И мужские, и женские гаметы являются гаплоидными клетками, содержащими 23 хромосомы, что составляет половину хромосом, содержащихся во всех других клетках. Когда они сливаются вместе, они создают диплоидную клетку, содержащую 46 хромосом.

2. В чем преимущество внешнего оплодотворения?
A. Это быстрее
B. Менее опасно
C. Более эффективно
D. Ни один из вышеперечисленных

Ответ на вопрос № 2

B правильный. Внешнее оплодотворение может снизить риск передачи заболеваний, передающихся половым путем. Это также может снизить частоту случаев насилия в отношениях между людьми.

3.Какой процесс инициирует связывание гликопротеина ZP3 у млекопитающих?
A. Хемотаксис
B. Термотаксис
C. Реакция акросомы
D. Емкость

Ответ на вопрос № 3

C правильный. Специальная молекула на поверхности сперматозоидов, которая связывается с гликопротеином ZP3 внутри блестящей оболочки, запускает акросомную реакцию, позволяя сперматозоиду проходить через толстый клеточный матрикс.

4. Оплодотворение цыплят:
A. Внутреннее оплодотворение
B. Внешнее оплодотворение
C. Самооплодотворение
D. Ни один из вышеперечисленных

Ответ на вопрос 4

правильный. Цыплята являются яйцекладущими, что означает, что они откладывают яйца с твердой скорлупой. Внутреннее оплодотворение должно происходить до образования скорлупы.

Определение оплодотворения по Merriam-Webster

фермация | \ ˌFər-tə-lə-ˈzā-shən \ : акт или процесс создания плодородия: например,

б (1) : акт или процесс оплодотворения, осеменения или опыления. — технически не используется

(2) : процесс объединения двух гамет, в результате которого восстанавливается число соматических хромосом и начинается развитие нового человека.

Удобрение | Биология для майоров II

Результаты обучения

 • Определите термин внесение удобрений

Половое размножение начинается с объединения спермы и яйцеклетки в процессе, называемом оплодотворением. Это может происходить как внутри ( внутреннее оплодотворение, ), так и снаружи ( внешнее оплодотворение ) тела самки. Люди являются примером первого, а размножение морских коньков — вторым.

Оплодотворение, изображенное на рисунке 1а, представляет собой процесс, в котором гаметы (яйцеклетка и сперматозоид) сливаются с образованием зиготы. Яйцеклетка и сперматозоид содержат по одному набору хромосом. Чтобы гарантировать, что у потомства будет только один полный диплоидный набор хромосом, только один сперматозоид должен слиться с одной яйцеклеткой.У млекопитающих яйцо защищено слоем внеклеточного матрикса, состоящего в основном из гликопротеинов, который называется zona pellucida . Когда сперматозоид связывается с блестящей оболочкой, происходит серия биохимических событий, называемых акросомными реакциями . У плацентарных млекопитающих акросома содержит пищеварительные ферменты, которые инициируют деградацию гликопротеинового матрикса, защищающего яйцо и позволяющего плазматической мембране сперматозоида слиться с плазматической мембраной яйца, как показано на рисунке 1b.Слияние этих двух мембран создает отверстие, через которое ядро ​​сперматозоидов переносится в яйцеклетку. Ядерные мембраны яйцеклетки и сперматозоидов разрушаются, и два гаплоидных генома конденсируются, образуя диплоидный геном.

Рис. 1. (a) Оплодотворение — это процесс, в котором сперматозоид и яйцеклетка сливаются с образованием зиготы. (б) Акросомные реакции помогают сперматозоиду разрушать гликопротеиновую матрицу, защищающую яйцеклетку, и позволяют сперматозоиду переносить свое ядро. (кредит: (b) модификация работы Марианы Руис Вильярреаль; данные шкалы от Мэтта Рассела)

Чтобы гарантировать, что яйцеклетка оплодотворяется не более чем одним сперматозоидом, после того, как акросомные реакции происходят в одном месте оболочки яйца, яйцеклетка высвобождает белки в других местах, чтобы предотвратить слияние других сперматозоидов с яйцеклеткой. Если этот механизм не работает, множественные сперматозоиды могут слиться с яйцеклеткой, что приведет к полиспермии . Полученный в результате эмбрион не является генетически жизнеспособным и умирает в течение нескольких дней.

Внесите свой вклад!

У вас была идея улучшить этот контент? Нам очень понравится ваш вклад.

Улучшить эту страницуПодробнее

Удобрение — обзор | Темы ScienceDirect

Введение

Оплодотворение — это сложный набор событий, включающий слияние двух гамет для создания новой особи.При производстве гамет количество хромосом уменьшается вдвое за счет мейоза. Оогенез приводит к образованию большого сложного ооцита, который содержит белки, ферменты и другие факторы, необходимые для первых дней развития. Сперматогенез должен гарантировать, что сперма может путешествовать по женским репродуктивным путям, встречаться с яйцеклеткой и оплодотворять ее.

Оогенез — сложный процесс, который начинается во время жизни плода. При рождении самки рождаются с первичными ооцитами, задержанными в мейозе I (стадия диплотены), и никакие дальнейшие ооциты не образуются.Каждый месяц только один ооцит будет полностью созревать, и непосредственно перед овуляцией мейоз возобновляется, первое полярное тельце выдавливается (содержащее один набор хромосом ооцита), и ооцит останавливается в метафазе II. Мейоз завершается только после оплодотворения. Фактор, способствующий созреванию (M-фаза) (MPF), вызывает возобновление мейоза и регулируется геном c-mos . MPF высок во время мейоза I и II.

Сперматозоиды вырабатываются яичками и становятся зрелыми и подвижными по мере прохождения через придатки яичка.Сперма, выделяющаяся при эякуляции, должна пройти через зев шейки матки, матку и маточные трубы, где, как мы надеемся, яйцеклетка ожидает оплодотворения. Зрелый сперматозоид состоит из головки, шейки и жгутика. Жгутик отвечает за инициирование и поддержание подвижности женских половых путей. Головка сперматозоида содержит ДНК сперматозоида и является областью, участвующей в распознавании блестящей оболочки (гликопротеиновой оболочки, окружающей ооцит) и слиянии сперматозоидов с ооцитами. Голова покрыта мембранно-связанным пузырьком, называемым акросомой. Прежде чем сперматозоид сможет оплодотворить ооцит, он должен пройти через капитацию и акросомную реакцию. Емкость происходит в женских половых путях и включает ряд малоизученных процессов, которые не изменяют ультраструктуру сперматозоидов, но позволяют сперматозоидам оплодотворять ооцит.

Во время овуляции ооцит окружен плотным массивом кумулюсных клеток, которые играют жизненно важную роль в оогенезе. Сперма плывет через клетки кумулюса, пока не достигнет блестящей оболочки.Считается, что существует две стадии связывания сперматозоидов с ооцитом человека. Первый включает связывание интактных сперматозоидов акросомы с первичным сайтом связывания ооцита, называемым ZP3. Матрикс акросомы состоит из ряда ферментов, наиболее важным из которых является акрозин, сериновая протеаза, упакованная как неактивный проакрозин. Акросомная реакция обнажает второй сайт связывания на головке сперматозоида, который связывается со вторичным сайтом связывания ZP2 ооцита. Затем сперма может проникать в ооцит, и стимулируются две реакции: кортикальная реакция и активация ооцита.

Кортикальная реакция может быть вовлечена в блокировку дополнительных сперматозоидов, проникающих в ооцит. Анализ зигот человека in vitro показывает, что много сперматозоидов связано с блестящей оболочкой, но обычно только один сперматозоид оплодотворяет ооцит. В корковой реакции участвуют везикулы аппарата Гольджи, содержащие ферменты и мукополисахариды. Гранулы открываются, высвобождая их содержимое в перивителлиновое пространство, что вызывает затвердевание блестящей оболочки. Активация ооцита вызывается колебаниями кальция внутри ооцита.Колебания кальция возникают у млекопитающих, и блокирование этого кальция увеличивается с помощью хелаторов, блокирующих оплодотворение. Кальций вызывает снижение MPF. MPF должен быть низким, чтобы ооцит вышел из мейоза I и II. Есть две гипотезы, которые помогают объяснить, как сперма вызывает колебания кальция. Первая — это модель, опосредованная поверхностным рецептором, которая сравнивает сперматозоид с гигантским лигандом, который связывается с рецептором на поверхности ооцита, что приводит к активации полифосфоинозитидного пути. Вторая — это гипотеза растворимого фактора сперматозоидов, которая предполагает, что сперма содержит растворимый фактор, который выделяется в ооплазму, вызывая колебания кальция.Эта гипотеза могла бы объяснить, почему интрацитоплазматическая инъекция сперматозоидов (ИКСИ) может работать (см. Ниже).

После проникновения сперматозоидов хромосомы ооцитов проходят заключительную стадию мейоза, и ооцит вытесняет второе полярное тельце. Оплодотворенный ооцит, или зигота, содержит два пронуклеуса, один из ооцита и один из сперматозоидов, и два полярных тельца, которые являются отходами оогенеза. Мейотическое веретено ооцита разрушается, и сперматозоиды вносят свой вклад в формирование первого митотического веретена.Сперма производит астральные микротрубочки, которые мигрируют через ооплазму и притягивают женский пронуклеус к мужскому пронуклеусу. Зигота подвергается сингамии (солнце в яйце), когда ядерные мембраны мужского и женского пронуклеусов разрушаются, и хромосомы конденсируются отдельно и выстраиваются в линию на первом митотическом веретене. Цитоплазма зиготы разделится пополам (расщепление), чтобы получить две идентичные дочерние клетки, каждая с полным диплоидным набором хромосом.

Факты об удобрениях для детей

Не путать с удобрениями, которые помогают растениям расти. Сперма человека попадает в яйцеклетку.Печеночники — это небольшие растения со сложным жизненным циклом, включающим оплодотворение. Сперматозоид и яйцеклетка образуют зиготу. Зигота превращается в эмбрион.

Оплодотворение (написание в британском английском: оплодотворение ) — это когда мужская сперма попадает в яйцеклетку (или «яйцеклетку») самки. Оплодотворение еще называют зачатием . Биологи называют оплодотворенное яйцо зиготой. Зигота превращается в эмбрион.

Оплодотворение происходит у животных, включая людей и птиц, у растений, грибов, простейших, фактически у всех эукариот.В результате оплодотворения в клетке будет вдвое больше хромосом. Жизненный цикл эукариот включает мейоз, который делит число хромосом пополам.

У животных

У животных существует два типа оплодотворения: внутреннее и внешнее. В женском организме происходит внутреннее оплодотворение. Внешнее оплодотворение происходит вне тела. Млекопитающие, птицы и рептилии используют внутреннее оплодотворение. Земноводные и большинство рыб используют внешнее удобрение. Некоторые животные при внутреннем оплодотворении рожают живое потомство.Другие, такие как птицы, большинство рептилий и некоторые млекопитающие, такие как утконос, откладывают яйца.

Внутреннее оплодотворение происходит во время спаривания (полового акта у людей). Сперматозоиды перемещаются от мужских яичек к женской матке. Один сперматозоид прикрепляется к яйцеклетке в матке. Вместе они становятся зиготой.

 • Кораллы по отдельности отправляют в воду яйца и сперму. Они переносятся водными потоками и встречаются, чтобы удобрить, а затем вырастают в новых коралловых животных.

 • Большинство рыб оплодотворяют икру внешним способом. Яйца и сперма помещаются в воду одновременно. (Здесь сперму не видно.)

 • Яйца птиц обычно оплодотворяются до их откладывания. (У некоторых птиц и рептилий неоплодотворенное яйцо еще можно отложить, но оно никогда не вылупится.)

Связанные страницы

Картинки для детей

 • У наземных растений мохообразных оплодотворение происходит внутри архегониума.Этот мох был генетически модифицирован, поэтому неоплодотворенное яйцо в архегонии дает синий цвет.

Гаметы и оплодотворение — Creative Diagnostics

Обзор гамет и оплодотворения

Половое размножение относится к половым зародышевым клеткам (гаметам), производимым родителями посредством комбинации бисексуальных половых клеток (например, сперматозоидов и яйцеклеток), которые становятся оплодотворенной яйцеклеткой, а затем оплодотворенная яйцеклетка превращается в нового человека, называемого сексуальностью. размножение.Обширное разнообразие комбинаций генов при половом размножении может увеличить способность потомства адаптироваться к естественному отбору. Случайно скомбинированные гены в потомстве полового размножения могут быть или не быть полезными для вида, но, по крайней мере, увеличивают шансы нескольких особей на выживание в непредсказуемой и постоянно меняющейся среде, тем самым принося пользу виду. Половое размножение также может способствовать распространению благоприятных мутаций в популяции. Если у двух особей вида есть благоприятные мутации в разных сайтах, в популяции бесполого размножения два мутанта будут конкурировать до одной элиминации, невозможно сохранить обе благоприятные мутации одновременно.Однако в популяциях полового размножения посредством спаривания и рекомбинации эти две благоприятные мутации могут одновременно проникать в геном одного и того же человека и одновременно распространяться в популяции. По указанным выше причинам половое размножение ускоряет процесс эволюции. За более чем 3 миллиарда лет биологической эволюции на Земле первые два миллиарда лет жизни остались в стадии бесполого воспроизводства, и эволюция была медленной, а скорость эволюции значительно ускорилась по сравнению с последним миллиардом лет.Помимо изменений в окружающей среде Земли (таких как появление кислородсодержащей атмосферы и т. Д.), Возникновение и развитие полового размножения также является основной причиной.

Гаметы

Гаметы относятся к зрелым клеткам, продуцируемым репродуктивной системой при половом размножении организма, которые называются половыми клетками. Гаметы делятся на мужские и женские. Женские гаметы животных и растений обычно называют яйцеклетками, а мужские — спермой.Сперма довольно маленькая, но она может двигаться и входить в яйцеклетку в форме скорпиона. Яйцеклетка довольно большая и не плавает. Например, объем яйцеклеток морского ежа в 10 000 раз больше, чем у сперматозоидов. Хотя мужские и женские гаметы различаются по объему, ядерная ДНК, которую они обеспечивают потомству, одинакова, то есть каждая обеспечивает набор геномов. Однако из-за большого размера яйцеклеток цитоплазматическая структура и цитоплазматическая ДНК дочерних клеток в основном обеспечиваются яйцеклетками.Гаметы играют важную роль в биологических расчетах. С помощью генетических карт можно четко наблюдать поток генов и структуру генотипов потомства. Число гамет в первом поколении гибридов и относительных признаков у гибридов составляет 2-ю степень (n — логарифм относительных признаков). Когда в живом организме образуется гамета, парные генетические факторы отделяются друг от друга и входят в разные гаметы. Гаметы содержат только по одному из каждой пары генетических факторов. При оплодотворении комбинация мужских и женских гамет случайна.Из-за рода гамет, образованных мейозом, разнообразия хромосомного состава, различия в генетическом материале разных гамет и случайности сочетания яйцеклеток и сперматозоидов в процессе оплодотворения, потомство одного и того же родителя должно быть разнообразный.

Удобрение

Оплодотворение — это процесс, при котором яйцеклетки и сперма сливаются в одну зиготу. Это основная черта полового размножения, широко распространенная в животном и растительном мире, но ее часто называют животным.Оплодотворение животных на клеточном уровне, процесс оплодотворения включает три основных этапа: активация яйцеклетки, регуляция и слияние амфотерных пронуклеусов. Активацию можно рассматривать как отправную точку онтогенеза, в основном проявляющуюся в изменении проницаемости просачивающейся мембраны, экклезии кортикальных гранул, формировании оплодотворенной мембраны и т. Д. Регулировка происходит после активации, что является первым шагом в обеспечении нормального деления оплодотворенные яйца. Смена прокариотического ядра обеспечивает наследование родителей и восстанавливает диплоид.Оплодотворение не только инициирует репликацию ДНК, но также активирует генетическую информацию, такую ​​как мРНК и рРНК в яйце, для синтеза белка, необходимого для развития эмбриона. Через 6-7 дней после оплодотворения бластоциста пеллюцида исчезает, постепенно зарывается и покрывается эндометрием, что называется имплантацией оплодотворенной яйцеклетки. У сперматозоидов нет очевидного хемотаксиса, как у сперматозоидов низших растений, таких как мохообразные, но они достигают области яйцеклетки посредством активного движения или цилиарного движения генитальных эпителиальных клеток.Емкость сперматозоидов: известно, что когда многие сперматозоиды проходят через женские половые пути или через кумулюс, чужеродный белок, инкапсулирующий сперматозоиды, удаляется, а физические и биологические свойства плазматической мембраны сперматозоидов изменяются, позволяя сперматозоиду набирать энергии и участвовать в процессе оплодотворения. Когда конденсированная сперма млекопитающего контактирует с оболочкой яйцеклетки или прозрачной оболочкой яйца, она специфически связывается с гликопротеином на оболочке яйцеклетки, который стимулирует выработку энергии сперматозоидами.Акросомная реакция помогает сперматозоидам проходить через мембрану яйца. В яйце морского ежа акросомная реакция сперматозоидов — это определенное полисахаридное вещество в перимембранной пленке. У большинства яиц есть яичные оболочки на периферии, и толщина различных яичных оболочек варьируется. Основной компонент — муцин или мукополисахарид; только некоторые из них представляют собой голые яйца, например, яйца кишечнополостных. Акросомная реакция: когда сперматозоид проходит через мембрану яйцеклетки, происходит процесс связывания.Первый прикреплен неплотно, не подвержен влиянию внешней температуры и не имеет специфики. Во время периода адгезии белок протопласта на акросомной мембране трансформируется в белок акросомы, а белок акросомы ускоряет прохождение сперматозоидов через мембрану яйца; Это сильная комбинация, на которую может влиять низкая температура, и она имеет свою специфику. Белок, который специфически связывается с гликопротеином яйца, был выделен на плазматической мембране спермы морского ежа, называемый связывающим белком, с молекулярной массой около 30 000.Вторичные ооциты в середине второго деления созревания во время овуляции вместе с окружающей блестящей зоной и лучевой короной быстро попадают в ампулу маточной трубы через брюшную полость из-за колебания ресничек эпителиальных клеток маточной трубы и сокращение мышечного слоя. Если яйцеклетка не соответствует сперматозоиду, она обычно начинает дегенерировать в течение 12-24 часов. Как только сперма соприкасается с яйцеклеткой, сама яйцеклетка претерпевает ряд изменений активации.На яйца млекопитающих он характеризуется корковой реакцией, реакцией мембраны яичника и реакцией пеллюцида, которые могут блокировать множественное оплодотворение и стимулировать дальнейшее развитие яиц. Корковая реакция происходит во время слияния сперматозоидов. С точки слияния корковые частицы разрываются, и их содержимое истекает, тем самым распространяя кору всего яйца. Реакция яичниковой мембраны — это процесс рекомбинации яйцеклетки и оболочки корковых гранул.Реакция пеллюцидной оболочки — это процесс, при котором происходит отток коры и пеллюцида из оплодотворенной оболочки, яйцеклетка отделяется от плазматической мембраны, рецептор сперматозоидов в пеллюцидной оболочке исчезает, а пеллюцида затвердевает. Только сперма, имеющая акросомную реакцию, может сливаться с яйцеклеткой. Под действием акрозина сперма проходит через радиальную коронку и взаимодействует с молекулой гликопротеина рецептора сперматозоидов ZP3 на блестящей оболочке, позволяя сперматозоиду высвобождать акросомальный фермент и проникать в перивителлин через блестящую оболочку.В начале оплодотворения оболочка экваториальной части головки сперматозоида человека контактирует с мембраной яйцеклетки, а затем в яйцеклетку попадают ядро ​​и цитоплазма сперматозоида. После того, как сперматозоид попадает в яйцеклетку, корковые частицы в мелкой цитоплазме яйца немедленно высвобождают его содержимое к периферии мембраны. В то же время, когда мембрана кортикальных гранул сливается с яйцеклетками, отрицательный поверхностный заряд на поверхности клетки увеличивается, тем самым подавляя слияние плазматической мембраны сперматозоидов с мембраной яйцеклетки, что называется корковой реакцией.Изменение структуры блестящей оболочки называется реакцией блестящей оболочки. В это время способность блестящей оболочки связывать сперматозоиды снижается, предотвращая возникновение полиспермии и обеспечивая биологические характеристики человеческой моноспермии. Помимо разрушения или инактивации рецептора, связанного со спермой в блестящей оболочке, содержимое кортикальных гранул может также увеличивать сшивание между пептидными цепями в блестящей оболочке, ослаблять чувствительность к протеазе акросомы и предотвращать образование сперматозоидов. проникновение.Хотя через блестящую оболочку проходит несколько сперматозоидов, только один сперматозоид входит в яйцеклетку, чтобы оплодотворить ее. В ненормальной ситуации в оплодотворении участвуют два сперматозоида, а именно двойное оплодотворение. Два сперматозоида одновременно попадают в яйцеклетку, образуя зародыши из триплоидных клеток, все из которых абортируются или умирают вскоре после рождения. После того, как сперматозоид попадает в яйцеклетку, яйцеклетка быстро завершает второе зрелое деление. В это время ядра сперматозоидов и яйцеклетки называются мужским пронуклеусом и женским пронуклеусом соответственно.Два пронуклеуса постепенно сближаются, ядерная мембрана исчезает, и хромосомы сливаются, образуя диплоидное оплодотворенное яйцо. Когда сперматозоиды сливаются, можно увидеть микроворсинки на поверхности яйцеклетки, окружающие сперматозоиды, которые могут быть ориентированы; затем мембрана яичника сливается с плазматической мембраной в задней области акросомы сперматозоида.

Номер ссылки

 1. Янагимачи Р. Зародышевые клетки и оплодотворение: почему я изучал эти темы и что я узнал в процессе учебы. Андрология . 2014, 2 (6): 787-93.
 2. Хеншоу Дж. М., Маршалл Д. Дж., Дженнионс М. Д., и др. . Соревнование местных гамет объясняет стратегии распределения пола и оплодотворения в море. Американский натуралист. 2014, 184 (2): 32.
 3. Мори Т., Игава Т. Процесс прикрепления гамет выявлен при удобрении цветковых растений. Сигнализация и поведение предприятия. 2014, 9 (12): 977715.
 4. Hédouin L, Pilon R, Puisay A.Стресс гипосолености ставит под угрозу оплодотворение гамет больше, чем выживание коралловых личинок. Исследования морской среды . 2015, 104: 1-9.

Луо Дж., Макгиннис Л.К., Карлтон С., и др. . Функция PTK2b во время оплодотворения ооцита мыши. Biochem Biophys Res Commun. 2014, 450 (3): 1212-1217.

Твиттер Facebook

Половое размножение: виды оплодотворения

При половом размножении два родителя передают гены своему потомству посредством процесса, называемого оплодотворением.Полученный молодняк получает комбинацию унаследованных генов. При оплодотворении мужские и женские половые клетки или гаметы сливаются, образуя единую клетку, называемую зиготой. Зигота растет и превращается путем митоза в полностью функционирующую особь.

Оплодотворение необходимо для всех организмов, которые размножаются половым путем, и есть два механизма, с помощью которых может происходить оплодотворение. К ним относятся внешнее оплодотворение, , при котором яйца оплодотворяются вне тела, и внутреннее оплодотворение, , при котором яйца оплодотворяются внутри женского репродуктивного тракта.

Половое размножение

У животных половое размножение включает слияние двух различных гамет с образованием диплоидной зиготы. Гаплоидные гаметы образуются в результате деления клеток, называемого мейозом. В большинстве случаев мужская гамета (сперматозоид) относительно подвижна и обычно имеет жгутик, который может двигаться. Женская гамета (яйцеклетка) неподвижна и часто больше мужской.

У человека гаметы обнаруживаются в мужских и женских половых железах. Мужские половые железы — это семенники, а женские — яичники.Гонады также производят половые гормоны, которые необходимы для развития первичных и вторичных репродуктивных органов и структур.

Гермафродитизм

Некоторые организмы не являются ни мужчинами, ни женщинами, и их называют гермафродитами. У таких животных, как морские анемоны, могут быть как мужские, так и женские репродуктивные части. Гермафродиты могут самооплодотворяться, но большинство из них спариваются с другими гермафродитами для воспроизводства. В этих случаях, поскольку обе вовлеченные стороны оплодотворяются, количество потомства удваивается.

Гермафродитизм решает проблему нехватки партнера. Возможность смены пола с мужского на женский ( protandry ) или с женского на мужской ( protogyny ) также смягчает эту проблему. Некоторые рыбы, такие как губаны, могут меняться от самки к самцу по мере взросления. Эти альтернативные подходы к половому размножению успешны — оплодотворение не обязательно должно происходить между прирожденным самцом и самкой, чтобы получить здоровое потомство.

Внешнее оплодотворение

Внешнее оплодотворение происходит в основном в водной среде и требует, чтобы как мужской, так и женский организм выпускали или транслировали гаметы в окружающую среду (обычно в воду).Этот процесс называется порождением . Земноводные, рыбы и кораллы размножаются путем внешнего оплодотворения. Внешнее оплодотворение выгодно, потому что дает большое количество потомства. Однако из-за различных экологических опасностей, таких как хищники и неблагоприятные погодные условия, потомство, полученное таким образом, сталкивается с многочисленными угрозами, и многие даже умирают.

Нерестящие животные обычно не заботятся о своих детенышах. Степень защиты, которую получает яйцо после оплодотворения, напрямую влияет на его выживаемость.Некоторые организмы прячут яйца в песок, другие носят их в мешочках или во рту, а некоторые просто нерестятся и никогда больше не видят своих детенышей.

alexxlab

E-mail : alexxlab@gmail.com

Submit A Comment

Must be fill required * marked fields.

:*
:*